Pitna voda

Obveščanje javnosti po prilogi 4 Uredbe o pitni vodi (UL RS, št. 61/23).
Program oskrbe s pitno vodo je sestavljen v skladu z določili 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS št. 88/2012 in 44/22 – ZVO-2), ki predpisuje njegove vsebinske sklope. Pripravi ga izvajalec javne službe oskrbe s pitno. Program je pripravljen za obdobje štirih let. Veljavni program za obdobje 2022-2025:
Kaj je trdota vode?
Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. Povzročajo jo raztopljene mineralne snovi, ki vodi dajejo okus, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati iz apnenca in dolomita ter kalcijev sulfat (sadra), ki jih voda raztaplja na poti do vodnih zajetij.
Trdota vode je lastnost vode, ki se nekoliko spreminja, a ne do take mere, da bi uporabniki to opazili.
Trdota vode je največkrat izražena v nemških trdotnih stopnjah (°dH), kjer ena stopnja pomeni vsebnost 10 mg CaO na liter vode:
Pričakovano območje trdote vode v nemških trdotnih stopinjah po oskrbovalnih območjih podajamo v naslednji preglednici: 
ID VS SISTEM PRIPRAVA VODE ŠTEVILO PREBIVALCEV TRDOTA VODE/°N (dH)
1641 Velike Lašče klorni preparat 2.800 19,7
1131 Turjak klorni preparat 971 16,7
1642 Boštetje klorni preparat 140 20,1
Leto 2024
Poročila o izvedenih nalogah
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode – Občina Velike Lašče:
VELIKE LAŠČE in BOROVEC-KARLOVICA
Leto 2024 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LABORATORIJSKE PREISKAVE
ZAP.ŠT. ODJEMNO MESTO 1.OBDOBJE 2.OBDOBJE 3.OBDOBJE 4.OBDOBJE MIKRO KEMIJA
1 VVO Vel.Lašče ali OŠ Vel.Lašče MBr, Ker MBr MBo, KEo MBr 4 2
2 Picerija Pri Roku, V. Lašče MBr, KEr 1 1
3 Zdravstveni dom V.Lašče, J9 ali Krpanov hram, Stritarjeva c. 3 MBr, Ker MBr Mbo 3 1
4 Srobotnik št.9 ali 8 , 11 MBr MBr 2 1
5 Bar Slavček, Male Lašče 2a MBr MBr MBo, Ker MBr MBr 5 1
6 Male Lašče 17 ali 37a MBr 1 0
7 Gostilna Škrabec, Rob 11 ali Trgovina, Rob 1 MBr Mbo MBr 3 0
8 Krvava Peč št 11 ali Krvava Peč št. 9 ali 12 MBr 1 0
9 Centa št. 6 ali Centa št. 7 MBr, KEr MBr 2 1
10 Osredek št.28 ali Osredek št. 39,32 MBr MBr 2 0
11 Pečki št. 2, 4 MBr MBo MBr,KEr 3 1
12 Prilesje št. 3, Turšič Jože MBr MBr 2 0
13 Gostilna Kropec, Mala Slevica 7 MBr MBr, KEr MBo, 3 1
14 Karlovica 7 - Trgovina Martina MBo MBr, KEr 2 1
15 Poznikovo št.11 ali 12 MBr 1 0
16 Knej št.7 MBr MBr MBo, KEr 3 1
17 Brankovo št. 5 ali 2 ali 4a MBr MBr 2 0
18 Hlebče 2 MBr MBr 2 0
19 hidrant VL-192, Velike Lašče MBo 1 0
Leto 2024 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LABORATORIJSKE PREISKAVE
ZAP.ŠT. ODJEMNO MESTO 1.OBDOBJE 2.OBDOBJE 3.OBDOBJE 4.OBDOBJE MIKRO KEMIJA
1 Trgovina Mercator - KZ Turjak 17 MBo, KEr MBr MBr MBr MBr, Ker MBr MBr, KEr 7 3
2 Laporje št. 8, 6 ali Gradež 10 (sušilnica sadja) MBr MBr MBr 2 0
3 Mali Ločnik št. 5 ali 26 ali 4 MBr MBr, Keo Mbo MBo, KEr MBr 5 2
4 Veliki Ločnik št. 7 ali 5 ali 2 MBr MBr, Ker Mbo MBr MBo, KEr MBr 4 2
5 Veliki Osolnik št. 18 MBr MBr MBr Mbr, KEr MBo MBr MBo 7 1
6 Srnjak št. 2, 5, 7 MBr MBo MBr 5 0
Leto 2024 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LABORATORIJSKE PREISKAVE
ZAP.ŠT. ODJEMNO MESTO 1.OBDOBJE 2.OBDOBJE 3.OBDOBJE 4.OBDOBJE MIKRO KEMIJA
1 Selo št.15 ali 17 ali 10 MBr MBr, KEr MBo 3 1
2 Dednik št. 3 ali 5 MBo, KEr MBr MBr, Ker 3 2
2 Naredi 4 ali 10 ali 6 MBr MBr 2 0
Leto 2024 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LABORATORIJSKE PREISKAVE
ZAP.ŠT. ODJEMNO MESTO 1.OBDOBJE 2.OBDOBJE 3.OBDOBJE 4.OBDOBJE MIKRO KEMIJA
1 Zajetja MBo, KEr 5 5